Како се создал и колку е стар јагленот?
Пред околу 300 милиони години Земјата ја покривале мочурливи шуми полни со огромни растенија. Како што изумирале тие тонеле во тиња. Тињата постепено се претворала во цврста почва. Растенијата гниеле, притиснати од тешките слоеви на почвата. Загревани од вулкански ерупции, кои во тоа време биле мошне чести, изгниените стебла... Read more
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.