Вештачки лист што создава еколошко гориво
Пред неколку денови научниците претставија едно мошне интересно откритие кое, ако се усоврши, би можело да помогне во борба против загревањето на нашата планета, пренесува Science alert. Листот ослободува гас составен од мешавина на неколку гасови, меѓу кои и водород и јаглероден монооксид. Таквиот гас може да се користи... Read more
Како се создал и колку е стар јагленот?
Пред околу 300 милиони години Земјата ја покривале мочурливи шуми полни со огромни растенија. Како што изумирале тие тонеле во тиња. Тињата постепено се претворала во цврста почва. Растенијата гниеле, притиснати од тешките слоеви на почвата. Загревани од вулкански ерупции, кои во тоа време биле мошне чести, изгниените стебла... Read more
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.